lauantai 4. maaliskuuta 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Aurinkolahti on Helsingin vetovoimaisin asuinalue”

1. YLEISTÄ
Yhdistys on perustettu 6.4.2006. Vuosi 2017 on siten yhdistyksen 11. toimintavuosi.

1.1. Aurinkolahti rakennettiin nostamaan Vuosaaren imagoa
Helsingin kaupungin suunnitteluviraston vuoden 1999 päätöksessä ”HKSV 1999 / 10780”
määriteltiin Aurinkolahden kaavoituksen periaatteiksi:
Aurinkolahti merkitsee asukasrakenteen monipuolistumista Vuosaaren eteläosassa.
Tavoitteena on saada omintakeinen ja laadukas alue.
Tonttien sijainti rannan tuntumassa ja kanavan äärellä edesauttaa vapaarahoitteisen
omistusasuntotuotannon toteutusta.
Hiekkaranta ja kanava nostavat mielikuvaa Vuosaaresta yleisessä tietoisuudessa”
Päättäjät olivat siis havahtuneet 1990-luvulla Vuosaaren yksipuoliseen kaavoituspolitiikkaan
ja sen haittavaikutuksiin. Aurinkolahdesta haluttiin luoda segregaatiota (eriytymistä) estävä ja Vuosaaren imagoa nostava asuinalue. Tätä poliitikkojen meille luomaa periaatetta myös Aurinkolahti-Seuran on toiminnassaan vaalittava.
Aihe on jälleen noussut vahvasti yleiseen keskusteluun ja siten varsin ajankohtainen.
Aiheesta on julkaistu mm. kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran useita
Helsingin segregaatioita käsitteleviä perusteellisia tutkimuksia. Lisäksi aiheesta
keskustellaan jatkuvasti kaavoituksen yhteydessä sekä laajasti yleisessä mediassa.

1.2. Visio ja toiminta-ajatus
Vuonna 2009 seuramme hallitus määritteli yhdistyksemme visioksi: ”Seuran tavoitteena on
tehdä Aurinkolahdesta Helsingin arvostetuin, turvallisin ja viihtyisin kaupunginosa”. Seuran
toiminta-ajatukseksi kirjattiin yhdistyksemme sääntöjä mukaillen: ”Seuran tarkoituksena on
ylläpitää asuinympäristön arvostusta, edistää alueen asukkaiden keskinäistä yhteistyötä ja
omatoimisuutta, edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja toimia
asukkaiden ja taloyhtiöiden edunvalvojana”.

2. TOIMINTAVUODEN 2017 PÄÄTAVOITTEET
Keväällä 2017 on kuntavaalit. Samalla myös Helsingissä siirrytään uuteen
pormestarimalliin. Se perustuu aiempaa enemmän suoraan poliittiseen päätöksentekoon ja
- toivottavasti myös – paikallisdemokratiaan. Kaupunginosayhdistyksillä on siksi nyt entistäkin tärkeämpi rooli oman asuinalueensa edunvalvojana. Aurinkolahti-Seuran on oltava vakuuttava toimija asuinalueellaan.

2.1. On rakennettava uudet suhteet muuttuvaan poliittiseen organisaatioon,
seuramme vanhat poliittiset suhteet katkeavat
Aurinkolahti on oma kaupunginosa, jossa asuu jo liki 10.000 asukasta. On varmistettava
että poliittiset päättäjät kuuntelevat meitä myös jatkossa!

2.2 Digiloikka viestinnässä ja jäsenrekisterissä
Tiedotuksessa ja viestinnässä on otettava digiloikka some-maailmaan. Facebook-sivuston
avaaminen ja nettisivujen uudistaminen ovat vuoden tärkeimmät tehtävät. Vain siten
seurallamme on mahdollisuus tavoittaa nuorempia Aurinkolahden asukkaita ja nopeasti
suurinta osaa jäsenistöstämme.

2.3 Toimintavuonna 2017 tulee seuran talous saattaa kestävälle pohjalle
Viime vuosina seuran toiminta on ollut tappiollista. Toiminta on suunniteltava realistisesti
jäsenmaksutulojen mukaan. Mikäli tapahtumat, kuten Taiteiden Yö, perustuvat
sponsorirahoitukseen, tulee niiden tiukasti myös pysyä rahoituksen puitteissa.
Menneenä juhlavuonna 2016 ja alkuvuonna 2017 ovat seuran hallituksen jäsenet itse
joutuneet rahoittamaan seuraa noin 700 euron edestä. Osa on antanut suoranaista
rahalainaa ja osa ei ole laskuttanut itse maksamiaan seuralle kuuluvia laskuja.
Tappiollisuuden vuoksi ei ole voitu toteuttaa muita toimintoja, kuten kriittisen tärkeää
kotisivujen uudistamista. Tilanne on kestämätön.

3. JÄSENISTÖ
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä on pysynyt vuosittain melko vakaana. Yhteisöjäsenien
määrä on kasvanut Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumin AAF:n perustamisen myötä.
Vuonna 2017 pyritään luomaan tiiviit suhteen Aurinkolahden peruskoulun
vanhempainyhdistykseen ja siten tavoittamaan nuorempia Aurinkolahden asukkaita.
Lisäksi tehostetaan jäsenmaksujen keräämistä, herätellään ”nukkuvia” jäseniä sekä
kasvatetaan henkilö- ja yhteisöjäsenten määrää. Tärkeää on aktivoida ihmisiä ja yhteisöjä
osallistumaan myös järjestäjinä Seuran moniin aktiviteetteihin.

4. TALOUS
Seuran sääntömuutoksen ja Asuntoyhtiöfoorumi AAF:n perustamisen myötä on saatu lisää
asuntoyhtiöitä liittymään Seuran jäseneksi. Äänivaltaisten taloyhtiöiden jäsenmaksutulojen
lisääntymisellä parannetaan huomattavasti Seuran omaa rahoituspohjaa. Jäsenmaksujen
keräämistä tehostetaan digiloikalla. Jäsenmaksutulojen lisäksi pyritään löytämään tapahtumiin sponsoreita ja haetaan tarjolla olevia Helsingin kaupungin avustustuksia. Aurinkolahti-Seuran postikortteja myydään tapahtumien yhteydessä ja kirjastossa.
Edelleen pidetään vastuuvakuutusta Aurinkolahti-Seuralla (vastuuvakuutus on OP Pohjolassa).
Edelleen pidetään varastotilaa Aurinkolahti-Seuran tavaroille (v. 2017 alusta on vuokrattuna
varastotila As.Oy Helsingin Afroditessä, Urkeilukalastajakuja 2, joka tässä vaiheessa
ilmainen).

5. TOIMINTA
Vuonna 2017 jatketaan tähän asti hyviksi ja varsin suosituiksi koettuja yleisötapahtumia
taloudellisten voimavarojen puitteissa sekä viedään eteenpäin Aurinkolahden
asuntoyhtiöfoorumi AAF:n toimintaa.

UUTTA - Seura ilmoittautuu ”Siisti Biitsi 2017 – Suomi 100v kamppanjaan”. Tästä
tehdään myös seuramme perinne ja tiedotetaan näkyvästi mediassa. Sopii loistavasti
juuri Aurinkolahti-Seuran imagoon. Ks. http://www.siistibiitsi.fi/etusivu/siisti_biitsi
Siivoustalkoot (keväällä huhti-toukokuussa). Viime vuosina olemme olleet
yhteistyössä FC-Viikinkien kanssa. Mutta kampanja ei ole tavoittanut yleisöä.
Harkitaan uutta toimintamallia.
Kanavalaulut (alkukesästä kesäkuussa).
Helsinki-Päivä (12.6.2017), jos hyviä ideoita ja rahaa löytyy.
Taiteiden yö (to 24.8.2017). Toimintakonsepti ja erityisesti siitä saatavissa oleva
Aurinkolahti-Seuran imagomainonta suunniteltava uudella tavalla.
Nyt tapahtuma sinällään kokoaa rannoille useita tuhansia ihmisiä. Mutta uusia
jäseniä se ei ole tuottanut.
Joulupolku Uutelassa (joulukuun alku). Tarjotaan perinteinen vetokoira-ajelu lapsille.
Aurinkolahden Petankkiturnaus (koko kesä 2017). Petankki-peli-illat ovat
saavuttaneet vankan suosion jo useamman vuoden ajan. Lisätään Aurinkolahti-
Seuran näkyvyyttä esim. peli-iltoihin tuotavalla uudella purje-banderollilla.
Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumin AAF:n toiminta aktivoitava rakentamalla ensin
seuralle uudet kotisivut ja facebook-näkyvyys. Toiminnalle on suuri tarve.
Osallistutaan Vuosaari-toimikunnan, Helka ry:n, Itä-Helsingin asukasyhdistysten
kokoontumisiin.

Viranomaisuhteet ja kaavoitus
Ylläpidetään hyviä suhteita kaupungin viranomaisiin ja päättäjiin. Seurataan aktiivisesti
alueen suunnittelua, rakentamista sekä liikennejärjestelyjä ja annetaan niistä tarvittaessa
lausuntoja. Akuutteja aiheita vuonna 2017 ovat Columbuksen alueen ja Uutelan kaavoitus.

Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF
Jatketaan hyvin alkanutta Asuntoyhtiöfoorumin toimintaa. Kotisivujen rakentamista jatketaan
ja otetaan käyttöön kevään 2017 aikana. Asuntoyhtiöfoorumi järjestään excursioita ja
tietoiskuja asuntoyhtiöiden edustajille. Asuntoyhtiöiden vertailutiedosto saatetaan valmiiksi
ja päivitetään tarvittaessa. Tietokirjastoa kootaan kotisivujen taakse.

Taiteiden Yön toteutus ja yhteistyökumppanit
Taiteiden Yö on varsin kallis ja raskas prosessi seuramme jatkossa yksin toteutettavaksi.
Aurinkolahden taiteiden yötä on vuosittain toteutettu erilaisina yhteistyöhankkeina. Mukana
ovat olleet Aurinkolahti-Seuran lisäksi mm. Helsingin kulttuurikeskus/Vuotalo, Metropolia
ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelma, Vuosaaren kirjasto, Vuosaaren
taiteilijatalo ja Vuosaaren VPK. Tätä yhteistyötä pyritään laajentamaan ja etsimään uusia
sopivia toimintamuotoja.
Uutta yhteistyötä voisi kehittää myös ”Venetsialaiset”-tapahtuman kanssa, missä myös
järjestetään näyttävä ilotulitus noin viikkoa myöhemmin elokuun lopussa kanavan
merenpuoleisessa päässä. Sen pääjärjestäjänä on Kahvila Kampela.

6. TIEDOTUS ja VIESTINTÄ
Tiedotuksessa ja viestinnässä on otettava digiloikka some-maailmaan. Facebook-sivuston
avaaminen ja nettisivujen uudistaminen ovat vuoden tärkeimmät tehtävät. Vain siten
seurallamme on mahdollisuus tavoittaa nuorempia Aurinkolahden asukkaitta ja nopeasti
suurinta osaa jäsenistöstämme.
Sisäisen tiedotuksen välineinä toimivat yhdistyksen kotisivut sekä sähköpostilla jaettavat
jäsentiedotteet. Ulkoinen tiedottaminen toteutuu julkisen kotisivun kautta. Tapahtumista
ilmoitetaan myös alueellamme ilmestyvässä paikallislehdessä. Aurinkolahtea ja seuraamme
tuodaan tunnetuksi kirjoittamalla artikkeleita pääkaupunkiseudun lehtiin.

7. HALLITUS
Hallitus pyrkii jatkossa kokoontumaan noin kerran kuukaudessa. Tarvittaessa pienempien
asioiden osalta käydään sähköpostikokouksia, joissa tehdyt päätökset vahvistetaan ja
kirjataan myöhemmin kuukausikokouksissa.

8. TYÖRYHMÄT ja JAOSTOT
Yhdistyksen ja hallituksen toiminnan tärkeänä tukena ovat sekä pysyvät että määräaikaiset
työryhmät ja jaokset. Pysyvinä jaoksina ovat:
maankäyttö- ja rakentamisjaos
Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF
Uutena muodostettava tapahtuma-toimikunta
Yleisötapahtumien järjestäminen kuormittaa Seuran hallitusta varsin paljon. Vuoden 2017
aikana tavoitteena on muodostaa jäsenistöstä koostuvia työryhmiä avuksi järjestelyihin.


9. KEHITYSTYÖ
Tiedotuksessa ja viestinnässä on otettava digiloikka some-maailmaan.
Pyritään luomaan tiiviit suhteen Aurinkolahden peruskoulun vanhempainyhdistykseen
ja siten tavoittaa nuorempia Aurinkolahden asukkaita.
• ”Aurinkolahti on Stadin vetovoimaisin kaupunginosa”. Hyödynnetään kaikessa
viestinnässä tätä tutkimustulosta kirkastamaan alueemme kuvaa korkeatasoisena
merenranta-alueena ja siten osaltaan estämään Vuosaaren segregaatiota.