torstai 27. maaliskuuta 2014

HALLITUKSEN SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS VUOSIKOKOUKSELLE 8.4.2014


Helsingin Aurinkolahti-Seura ry:n säännöt

( HALLITUKSEN SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS VUOSIKOKOUKSELLE 8.4.2014 )
(Muutetut kohdat merkitty keltaisella)

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Helsingin Aurinkolahti-Seura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki, toimialueena Vuosaaren Aurinkolahti. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen
Helsingin Aurinkolahti-Seura ry:n tarkoituksena on ylläpitää asuinympäristön laatua, edistää alueen asukkaiden keskinäistä yhteistyötä ja omatoimisuutta, edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja toimia jäsentensä edunvalvojana

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
*järjestää alueen kehittämistä ja sen asukkaiden viihtyvyyttä koskevia suunnittelu, tiedotus- ja huvitilaisuuksia
* osallistuu aluetta ja sen palveluja koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa,
* tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja toisille järjestöille sekä osallistuu alueen kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen,
* tiedottaa toiminnastaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioskitoimintaa yhdessä liikepaikassa sekä toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.


3 § Jäsenistö
Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi henkilöjäseniksi voivat liittyä Vuosaaren Aurinkolahden alueella asuvat tai muutoin yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt sekä varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi yhteisöjäseniksi Aurinkolahden kaava-aluella olevat oikeuskelpoiset asunto-osakeyhtiöt ja asumiseen tarkoitetut kiinteistöyhtiöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja sekä suorittavat vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Sen Jäsenyyden katsotaan alkavan ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun. , jonka voi suorittaa joko vuodeksi (1) tai kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.

Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa ilmoittamalla siitä pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
4 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitun puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) kuusi (6), enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään viiden (5) vuoden ajan. Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Äänestyksissä jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.


5 § Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


6 § Talous
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastaj
alle tai toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


7 § Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii.
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäsenille tai julkaistava alueella ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8 § Äänestykset
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla henkilöjäsenillä on kullakin yksi (1) ääni ja varsinaisilla yhteisöjäsenillä kullakin kaksi (2) ääntä. Varsinaisen yhteisön äänioikeutta saa käyttää asunto- tai kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai se jolle ko. yhtiön hallitus on antanut valtakirjan.

Äänioikeus on niillä hallituksen hyväksymillä varsinaisilla henkilö- ja yhteisöjäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun joko kokousta edeltäneeltä tai kuluvalta tilikaudelta.

Vain kokouksessa läsnä oleva luonnollinen henkilö voivat äänestää. Varsinainen henkilöjäsen ei voi antaa valtakirjaa toiselle jäsenelle. Luonnollisella henkilöllä voi olla vain yhden varsinaisen yhteisöjäsenen valtakirja. Varsinainen henkilöjäsen, jolla on oikeus käyttää varsinaisen yhteisöjäsenen ääntä, voi äänestyksessä käyttää sekä oman että edustamansa yhteisön äänioikeuden.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
· Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
· Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
· Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
· Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu lausunto saattaa antaa aiheen.
· Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
· Määrätään seuraavan vuoden henkilö- ja yhteisöjäsenen sekä kannattajajäsenen liittymis- ja jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
· Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajien palkkioista.
· Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
· Päätetään hallituksen jäsenten määrästä.
· Valitaan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja muut jäsenet hallitukseen.
· Valitaan yksi tilintarkastaja tai kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
· Valitaan edustaja/ edustajat muihin järjestöihin.
· Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 7§ puitteissa.
· Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.


10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

11 §
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

12 §
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen jälkimmäinen purkautumisesta päättävä kokous päättää.
Säännöt hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 6.4.2006 ja täydennetty Patentti- ja rekisterihallituksen antaman korjausehdotuksen mukaiseksi. Muutosehdotus käsitelty ja hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.9.2006.

VUOSIKOKOUSKUTSU, TOIMINTAKERTOMUS 2013, TOIMINTASUUNNITELMA 2014
KOKOUSKUTSU

Helsingin
AURINKOLAHTI-SEURA ry:n
VUOSIKOKOUS
Aika: 8.4.2014 klo18
Paikka: KANAVA-koulu, Aurinkotuulenkatu 11, Helsinki
Kokouksessa käsitellään:
 • Yhdistyksen säännön 9§:n määräämät asiat.
 • Hallituksen esitys sääntöjen muuttamisesta siten, että myös yhteisömaksun maksaneet asuntoyhtiöt saavat äänioikeuden.

Miksi sääntömuutosta ehdotetaan?
Aurinkolahti-Seura kutsui 28.11.2013 Aurinkolahden alueen asunto-osakeyhtiöiden hallitusten edustajia suunnittelemaan yhteistyömuotoja, verkottumaan sekä keskustelemaan taloyhtiöiden ajankohtaisista asioista.

Tavoitteena oli muodostaa foorumi, jonka puitteissa taloyhtiöiden hallitusten jäsenet voivat vaihtaa kokemuksiaan, tehdä yhteistyötä ja varmistaa asuinalueemme arvostuksen, viihtyvyyden ja palveluiden säilyminen.

Kokous oli menestys. Paikalle saapui kolmisenkymmentä idearikasta taloyhtiöiden edustajaa. Yksimielisesti todettiin yhteistyön tarve ja niin perustettiin Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF. Nyt mukana jo 40 taloyhtiötä.
Yksimielisesti todettiin myös, että AAF on järkevää olla Aurinkolahti-Seurassa mukana jaoksena. Tällöin sen mielipiteet ja kannanotot saadaan päättäjien ja virkamiesten tietoon Aurinkolahti-Seuran valmiita vaikutuskanavia myöten. Mutta miksi taloyhtiön kannattaa maksaa 100 € jäsenmaksu? Mitä talo todellisuudessa saa vastineeksi?
AAF muodosti työryhmän tätä ja tulevaa toimintaa suunnittelemaan. Tältä pohjalta muodostui monien haastattelujen jälkeen ehdotus muuttaa Seuran sääntöjä siten, että asuntoyhtiöillä olisi 2 ääntä Seuran kokouksissa.
Hallituksessa jokaisella on kuitenkin vain yksi ääni.

Taloyhtiöiden hallitusten ja osakkaiden kautta Seuran toiminta saa uusia jäseniä ja laajempaa tunnettuutta.

Aurinkolahti-Seuran hallituksen ehdotus uudeksi Seuramme säännöksi on kokonaisuudessaan Seuran kotisivuilla. Muutettavat kohdat on korostettu keltaisella, jotta muutokset on helppo havaita. www.aurinkolahtiseura.fi

Muistathan, että vain jäsenmaksun maksaneet jäsenet voivat osallistua päätöksentekoon.

TULE MUKAAN SEURAN HALLITUKSEEN TAI TYÖRYHMIIN
Aurinkolahti-Seura on saavuttanut näkyvän ja arvostetun aseman asukasyhdistysten joukossa. Sen toiminta on vakiintunutta ja tilaisuudet kokoavat jopa tuhansia vuosaarelaisia.

Seuran hallituksessa moni on ollut mukana perustamisesta lähtien. Vanhat konkarit haluavat nyt vapaavuorolle ja kutsuvat uusia jäseniä uusine ideoineen mukaan toimintaan!

Hallituksessa tehtäviä jaetaan kunkin mielenkiinnon mukaan. Kaikkien ideoita kaivataan.
Tilaisuuksien järjestämistä varten kootaan aina työryhmiä. Tule mukaan sellaiseen ja opit taas tuntemaan monta mukavaa aurinkolahtelaista naapuriasi!

TERVETULOA uudet ja vanhat aurinkolahtelaiset mukaan kotiseuramme aktiiviseen toimintaan.
Heräsikö ideoita tai kysymyksiä – ota reippaasti yhteyttä hallituksen jäseniin. Jutellaan jo ennen kokousta.

Hallitus
Toimintakertomus 2013

Helsingin Aurinkolahti-Seura ry.
Helsingin Aurinkolahti-Seura perustettiin 6.4.2006 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 16.10.2006.
Rek.nro 195.000. Y-tunnus 2079286-9

Aurinkolahti-Seuran tarkoituksena on:
- ylläpitää asuinympäristön laatua
- edistää asukkaiden keskinäistä yhteistyötä ja omatoimisuutta
- edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa
- toimia alueen edunvalvojana seuraamalla mm. alueen kaavoitusta, maankäyttöä ja liikennesuunnittelua

Toimintavuosi 2013
Vuosi 2013 oli seuran kuudes toimintavuosi. Tässä lyhyessä ajassa Aurinkolahti-Seura on saavuttanut merkittävän aseman Helsingin kaupunginosayhdistyksien joukossa. Seuralla on hyvät ja vakiintuneet suhteen kaupungin virkamiehiin ja seuran asukastilaisuudet saavuttavat hyvin alueen ja lähiympäristön asukkaat.

Hallitus
Helsingin Aurinkolahti-Seura piti vuosikokouksensa tiistaina 19.03. 2013 klo 18.00 Aurinkolahden peruskoululla, Iiluodonpiha 1:ssä. Osallistujia oli paikalla 33 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Maija-Kaarina Saloranta, sihteerinä Yrjö Ketonen.

Vuosikokouksessa valitun hallituksen ovat muodostaneet Yrjö Ketonen puheenjohtajana, Antti Elonen varapuheenjohtajana, Leila Ahlman-Pesonen taloudenhoitajana, Maija-Kaarina Saloranta sihteerinä, muina hallituksen jäseninä Risto Pellinen, Erkki Pesonen, Päivi Ruismäki ja Pauli Särkilahti.

Hallitus kokoon vuoden 2013 yhteensä 9 kertaa.

Toiminnantarkastajat
Varsinaisina toiminnantarkastajina ovat olleet Mauno Pihlaja ja Ulla Mutikainen. Varalla: Ulla Äkräs ja Markku Raitamo.

Jäsenet
Jäsenmäärä oli toimintavuoden päättyessä 201 henkilöjäsentä ja 11 yhteisöjäsentä. Yhteisöjäsenten määrää on onnistuttu vuoden aikana kasvattamaan, kiitos vasta perustetun Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumin (AAF).

Maankäyttö- ja kaavoitusjaos
Vuonna 2011 perustetun maankäyttö- ja kaavoitusjaoksen vastuuhenkilönä toimii edelleen Antti Elonen.

Edustukset muissa yhteisöissä
HELKA ry on Helsingin kaupunginosayhdistysten kattojärjestö. Sen toiminnan rahoittaa Helsingin kaupunki, joten sen kautta kaupunginosayhdistyksillä on hyvät yhteydet kaupungin instansseihin. Helka ry myös opastaa ja kouluttaa runsaasti. Aurinkolahti-Seuran edustajana Helka ry:ssä on toiminut puheenjohtaja Yrjö Ketonen.

Seuran edustajat ovat myös osallistuneet kaupungin järjestämiin infotilaisuuksiin ja seminaareihin sekä kaupungin järjestämään facebook-sivujen käyttöä opastavaan koulutukseen.

Aurinkolahti on Vuosaaren osa-alue, joka rajoittuu merkittävältä osalta mereen ja Uutelankanavaan. Siksi yhdistys on jäsenenä myös ns. Stadin rantaryhmässä, johon kuuluu kaikki Helsingin rantaviivaan rajautuvat kaupunginosayhdistykset. Edustajamme rantaryhmässä on ollut yhdistyksen varapuheenjohtaja Antti Elonen .

Vuonna 2013 oli Helsingin kaupunki organisoinut muutamia asukasdemokratiaa koskevia pilottihankkeita. Yksi merkittävä oli Vuosaari-toimikunta. Antti Elonen edusti Aurinkolahti-Seuraa Vuosaari-toimikunnassa.

Toimintaympäristö
Alueen rakentaminen jatkuu edelleen. Uutelankanavan pohjoiskaareen on valmistunut kolme taloa ja viimeisen, neljännen, rakennustyöt on aloitettu. Solvikinkadulle valmistui kolme pistekerrostaloa aikaisemmin suunniteltujen rivitalojen tilalle. Aurinkolahden puistotielle, hiljattain entisöidyn omakotitalon taakse, on valmistumassa mielenterveyskuntoutujien asuintalo. Kahvikorttelin rakentaminen jatkuu edelleen. Kanavakoulun valmistuttua on yhdistyksemme tavoitteena saada sieltä kokoontumistilaa.

Aurinkolahti-Seura lähetti kirjelmän kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle Sikuripuiston tilanteesta.
Sen tuloksena käynnistyi puiston rakentaminen ja on nyt vain viimeistä loppusilausta vaille valmis.

Solvikinpuiston kunnostaminen aloitettiin rakentamalla valaistu puistokäytävä yhdistämään Solvikinkatu ja Leikosaarentie. Puistokäytävä on ollut ahkerasti alueen asukkaiden käytössä. Muilta osin Solvikinpuiston valmistuminen lykkääntyy kaupungin ilmoituksen mukaan marraskuulle 2015. Antti Elonen on-Seuran edustajana mukana puiston suunnitteluryhmässä.

Solvikinpuiston etelälaidassa on myynnissä Helsingin kaupungin omistama rivitalotontti.

Hakemukseemme saada Aurinkolahden vilkkaille liikenneväylille 1 -2 nopeusnäyttöä ei ole johtanut tulokseen. Asuinkaduilla ajetaan jatkuvasti ylinopeutta, mihin syyllistyvät myös kaupungin bussit.

Seura on kiinnittänyt kaupungin rakennusviraston huomiota Uutelankanavan pohjoisosan alennustilaan. Suihkulähteet eivät toimi, pumput ovat alitehoiset, pohjoinen allas on suuren osan vuodesta tyhjä, keräten roskia ja ylimääräisiä rakennelmia. Asukkaille on epäselvää onko allas tarkoitettu koristeeksi, lasten kahluualtaaksi vai koirien uittamista varten. Kaupunki ei ole seuran pyynnöistä huolimatta järjestänyt kylttejä, joista käyttötarkoitus selviäisi.

Jokerilinja 78 jatkaa entistä reittiään Aurinkolahden kautta satamaan ja takaisin suuren osan päivästä puolityhjänä. Seura esitti jo vuonna 2012, että tarpeeton ja kallis golf-kentän kierros tulisi lopettaa. Vihdoin nyt syksyllä 2013 HSL teki päätöksen sen lopettamisesta. Aurinkolahti-Seura seuraa kaupungin uusia reittisuunnitelmia aktiivisesti ja ottaa tarvittaessa kantaa.

Seura on myös tehnyt aloitteen Vuosaaren Urheilupuiston tarkoituksenmukaisesta viitoituksesta, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Varsinainen toiminta
Helsingin Aurinkolahti-Seura on jatkanut entiseen tapaan suurta suosiota saavuttaneiden ylesiötapahtumien järjestämistä, mutta uuttakin on kehitetty esimerkiksi lisäämällä yhteistoimintaa muitten vuosaarelaisten toimijoitten kanssa.

 • Järjestimme 04.05. yhteistyössä LCH-Soihdut kanssa Aurinkokirppiksen, joka toimi erinomaisesti. Yhteistyö jatkuu myös vuonna 2014.
 • Jo perinteiksi muodostuneet siivoustalkoot pidettiin 11.05. Myöhäinen ajankohta johtui ennätyksellisestä lumimäärästä. Ilma suosi, ja innokkaita talkoolaisia osallistui tapahtumaan nelisenkymmentä. Myös kahvi teki kauppansa.
 • Kanavalauluihin 30.05. kokoontui ennätysyleisö, kiitos loistavan sään. Tällä kertaa säestäjänä oli Pauli Aaltonen, esilaulajana ja juontajana Timo Raittinen. Kahvimyyntiä ei seura tällä kertaa järjestänyt. Koska tapahtumapaikka sijaitsee kahden kahvilan välissä, voi yleisö hakeutua kahveille joko Kampelaan tai Robert´s Coffeen terassille. Mieskuoro Vuo-Veikot viihdytti merellisellä laulusikermällä yhteislaulun lomassa.
 • Taiteiden yö 22.08. toteutettiin yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Vuotalon ja Vuosaaren taiteilijatalon kanssa. Paikallisten yritysten sponsorointi ja Helsingin kaupungin kulttuuritoimien avustus takasivat korkeatasoisen ohjelman, joka veti paikalle runsaasti kaikenikäistä yleisöä. Seuralla ei ole taloudellisia resursseja yksin kustantaa Taiteiden yön ohjelmaa.
 • Aurinkolahti-Seuran koiraprojektissa 27.10. jaettiin rantabulevardilla koiran ulkoiluttajille ilmaisia kakkapusseja. Koiranomistajat pitivät ideaa hyvänä ja kiittelivät koiramaisiin huomioliiveihin pukeutuneita seuran edustajia. Hyvän vastaanoton saanutta tempausta kannattaa jatkaa.
 • Osallistuimme 08.12. Vuosaaren joulupolkuun yhteistyössä Helsingin Vetokoira-kerhon kanssa järjestämällä ilmaista koira-ajelua lapsille. Tapahtuma saavutti suuren suosion.
 • Joululauluiltaa emme tänä vuonna järjestäneet, koska tarjontaa on Vuosaaressakin runsaasti. Yleisön kiinnostus näyttää myös hiipuneen erillisen aurinkolahtelaisen joululauluillan suhteen.
 • Seura kutsui koolle aurinkolahtelaisia asunto-osakeyhtiöitten edustajia 28.11. Villa Lill Kalvikiin. Paikalle tuli kolmisenkymmentä edustajaa. Päätettiin perustaa erityinen Aurinkolahden asunto-osakeyhtiöfoorumi (AAF).

Tiedotustoiminta
Tärkein ilmoitus- ja tiedotuskanavamme on paikallinen Vuosaari-lehti, joka onkin auliisti antanut tilaa tapahtumillemme ja julkaissut runsaasti kuvia eri tilaisuuksista. Aurinkolahti-Seuran hallitusten jäsenet ovat myös laatinen useita artikkeleita Vuosaari-lehteen.

Puheenjohtaja Yrjö Ketonen kirjoitti Helsingin Sanomien ”Mielipide”-palstalle vastineen Aurinkolahtea koskeneeseen kriittiseen mielipiteeseen. Ketosen rakentava ja sovitteleva kirjoitus poiki sen jälkeen kaksi positiivista Aurinkolahtea koskevaa uutista Helsingin Sanomiin. Lisäksi YLE Radio Vega kävi haastattelemassa puheenjohtaja Yrjö Ketosta loppuvuonna 2013.

Seuran tapahtumista on myös tiedotettu Aurinkolahden alueelle levitetyillä julisteilla.
Kotisivuja päivittää hallituksen jäsen Risto Pellinen.
Jäsenille on lähetetty kaksi jäsenkirjettä.


Aurinkolahden asunto-osakeyhtiöfoorumin (AAF) perustaminen 28.11.2013
Aurinkolahden taloyhtiöiden yhteistyön tiivistämisessä otettiin merkittävä askel, kun Seura kutsui lehti-ilmoituksilla alueen taloyhtiöiden hallitusten edustajat 28.11.2013 Villa Lill Kallvikiin perustamaan järjestäytynyttä asuntoyhtiöfoorumia. Paikalle saapui edustajat liki kolmestakymmenestä asuntoyhtiöstä. Lisäksi kymmenkunta yhtiötä ilmoitti kiinnostuksensa vaikka ei päässyt paikalle. Kokous oli innostunut ja yksimielinen foorumin tarpeellisuudesta. Todettiin myös että foorumi on järkevää muodostaa Aurinkolahti-Seuran yhteyteen omana jaostona. Näin sillä on heti järjestäytyneen yhdistyksen kautta yhteydet myös viranomaisiin.

Kokouksessa muodostettiin työryhmä esittämään Aurinkolahti-Seuran sääntöjen muutosta, jossa myö asuntoyhtiöillä olisi äänivalta Seuran vuosikokouksissa. Työryhmää vetää Antti Elonen.

AAF:n avulla on tarkoitus myös lisätä Aurinkolahti-Seuran tunnettuutta sekä saada toimintaa uusia aktiivisia jäseniä AAF:n taloyhtiöiden asukkaista.

Aurinkolahti – Taustaa ja kaavoituksen historiaa
Aurinkolahti on syntynyt niille, jotka etsivät korkeatasoista ja ekologista kaupunkiasumista, kimmeltävän ulapan avaruutta, monipuolista luontoa, upeaa hiekkarantaa sekä bulevardien puistomaisuutta ja lähipalveluja vaativaan makuun. Täällä jos missä tulee olo, että on ulkomailla.

Aurinkolahti on uusi, merihenkinen, noin 8000 ihmisen asuinalue. Merellinen Aurinkolahti ja sen 700 metriä pitkä rantabulevardi on useasti palkittu, urbaani ja ekologinen kaupunginosa. Siinä yhdistyvät aavan meren ulappa, viihtyisä ja turvallinen asuminen, toimiva julkinen liikenne sekä hyvät terveys- ja kauppapalvelut. Kaiken kruunaa vierestä avautuvat Uutelan luonnossuojelualueet ja laaja virkistysmetsä. Aurinkolahti edustaa hienolla tavalla 2000-luvun ekologista ja luontoarvoja kunnioittavaa ympäristösuunnittelua.

Aurinkolahden synty - Kaavoitus ja rakentaminen
Aurinkolahden asemakaavan perusteet määriteltiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmissa 1990-luvulla. Niissä todettiin mm.:
- Tavoitteena on saada omintakeinen ja laadukas alue.
- Tonttien sijainti rannan tuntumassa ja kanavan äärellä edesauttaa vapaarahoitteisen omistuasuntotuotannon toteutusta.
- Hiekkaranta ja kanava korostavat hyvää mielikuvaa Vuosaaresta yleisessä tietoisuudessa

Korkealaatuisen asuinalueen takaamiseksi järjestettiin Aurinkolahdesta kansainvälinen kaavasuunnittelun kutsukilpailu vuonna 1996. Kilpailun voitti tunnustettu arkkitehti Timo Vormala. Aurinkolahden kanavan ympäristösuunnittelusta järjestettiin vuonna 2003 kilpailu, jonka voitti taiteilija Anne Koskinen ehdotuksellaan ”Kivi”.

Helsingin kaupunki on voimakkaasti panostanut asumisen ympäristöalueen rakentamisen laatuun ja yksityiskohtaiseen viimeistelyyn. Sen tuloksena on Aurinkolahden hieno rantabulevardi palkittu Ympäristörakentamisen palkinnolla vuonna 2003.

Uutelan merikanava ja Kauniinilman puisto on upea ja monipuolinen kokonaisuus. Hellesilta ja Sumujen silta sekä niiden ali virtaavat lohiportaat ja kohisevat putoukset sekä rannan siloiset luonnonkalliot ja pirunpelto palkittiin myös Ympäristörakentamisen palkinnolla vuonna 2010.
Aurinkolahden rakennusten suunnitteluun ovat osallistuneet monet Suomen eturivin arkkitehdit.TOIMINTASUUNNITELMA 2014

1. YLEISTÄ
Vuosi 2014 on yhdistyksen seitsemäs toimintavuosi.
Visio ja toiminta-ajatus
Vuonna 2009 seuramme hallitus määritteli yhdistyksemme visioksi: ”Seuran tavoitteena on
tehdä Aurinkolahdesta Helsingin arvostetuin, turvallisin ja viihtyisin kaupunginosa”
ja seuran toiminta-ajatukseksi kirjattiin yhdistyksemme sääntöjä mukaillen: ”Seuran tarkoituksena
on ylläpitää asuinympäristön arvostusta, edistää alueen asukkaiden keskinäistä yhteistyötä ja
omatoimisuutta, edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja toimia asukkaiden edunvalvojana”.

Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF ja Seuran sääntömuutos
Em. tavoitteemme edistämiseksi otettiin uusi ja merkittävä avaus, kun Aurinkolahti-Seura kutsui 28.11.2013 Aurinkolahden alueen asunto-osakeyhtiöiden hallituksen edustajia suunnittelemaan yhteistyömuotoja, verkottumaan sekä keskustelemaan taloyhtiöiden ajankohtaisista asioista. Innostunut kokousväki piti foorumin perustamista tarpeellisena. Todettiin myös että on järkevää muodostaa se Aurinkolahti-Seuran yhteyteen omana jaoksenaan. Kokous totesi lisäksi yksimielisesti, että yhteisöjäsenmaksun maksavilla taloyhtiöillä tulee olla äänioikeus Seuran kokouksissa. Vain näin voidaan perustella jäsenmaksun maksamista talojen yhtiökokouksissa.
Kokous valitsi työryhmän kehittämään toimintamallia edelleen. Työryhmän ja Seuran hallituksen yhteistyönä valmistui ehdotus Seuran sääntömuutoksesta ja luonnos AAF:n toimintamallista. Ne esitellään Seuran vuosikokouksessa 8.4.2014 hyväksyttäviksi.

Uusi toimintamuoto - koiratempaus
Perinteisten aktiviteettiemme lisäksi toteutettiin uutena toimintana 27.10.2013 siisteyden edistämiseksi tempaus, jossa koirapäivystäjät mainioin liivein varustautuneina jakoivat koiran taluttajille ilmaisia kakkapusseja. Käydyissä keskusteluissa tempaus sai myönteisen
vastaanoton ja pidettiin hyvänä jatkaa tempausta tulevanakin toimintakautena.

Taiteiden Yön yhteistyökumppanit
Muilta osin jatketaan entisten hyviksi koettujen aktiviteettien toteuttamista laajentamalla vielä
Taiteiden yön yhteistyöhanketta. Taiteiden yötä 2014 ovat toteuttamassa viime vuoden toimijoista Helsingin kulttuurikeskus/Vuotalo, Metropolia ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelma (sekä mahdollisesti myös muita koulutusohjelmia), Aurinkolahti-Seura, Vuosaaren kirjasto sekä Vuosaaren taiteilijatalo. Taiteilijatalosta toivotaan mukaan myös viime vuonna Villa Lill Kallvikissa Taiteiden yönä ohjelmaa järjestäneitä tahoja.

2. JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt vuosittain melko vakaana niin henkilö kuin yhteisöjäsenienkin osalta. Vuonna 2014 pyritään jäsenmäärää voimakkaasti kasvattamaan aktivoimalla AAF:n avulla lisää yhteisömaksun maksavia taloyhtiöitä ja sen kautta myös lisää henkilöjäseniä.
Edelleen pyritään lisääntyvällä vuorovaikutuksella aktivoimaan ihmisiä ja yhteisöjä osallistumaan myös järjestäjinä Seuran moniin aktiviteetteihin.

3. TOIMINTA
Vuonna 2014 jatketaan tähän asti hyviksi ja varsin suosituiksi koettuja yleisötapahtumia voimavarojen puitteissa ja viedään eteenpäin Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumin asiaa.
 • Siivoustalkoot
 • Aurinkokirppis
 • Helsinki-Päivä
 • Kanavalaulut
 • Koirapäivystäjien tempaus
 • Taiteiden yö
 • Joulupolku Uutelassa
Tuetaan ja kehitetään Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF-jaoksen alkavaa toimintaa.
Osallistutaan Helkan ry:n, Itä-Helsingin asukasyhdistysten, Stadin Rantaryhmän ja Vuosaari-toimikunnan kokoontumisiin.
Ylläpidetään hyviä suhteita kaupungin viranomaisiin ja päättäjiin. Seurataan aktiivisesti alueen suunnittelua, rakentamista sekä liikennejärjestelyjä ja annetaan niistä tarvittaessa lausuntoja.

4. TALOUS
Seuran sääntömuutoksen avulla pyritään saamaan taloyhtiöitä liittymään seuraan. Äänivaltaisten taloyhtiöiden jäsenmaksun lisääntymisellä parannetaan huomattavasti Seuran omaa rahoituspohjaa. Jäsenmaksutulojen lisäksi pyritään löytämään tapahtumiin sponsoreita.

5. TIEDOTUS ja VIESTINTÄ
Sisäisen tiedotuksen välineinä toimivat yhdistyksen kotisivut sekä tarvittaessa lisäksi jäsentiedotteet sähköpostitse ja kirjeitse. Ulkoinen tiedottaminen toteutuu julkisen kotisivun kautta. Tapahtumista ilmoitetaan myös alueellamme ilmestyvässä paikallislehdessä.
Aurinkolahtea tuodaan tunnetuksi kirjoittamalla artikkeleita pääkaupunkiseudun lehtiin.

6. HALLITUS
Hallitus pyrkii jatkossa kokoontumaan noin kerran kuukaudessa, joista tulee sopia kokouspäivät
heti toimintakauden alussa ja tarvittaessa osin pienempien asioiden osalta käydä sähköpostiko-
kouksia, joista tehdyt päätökset vahvistetaan myöhemmin kuukausikokouksissa.

7. TYÖRYHMÄT, JAOSTOT
Yhdistyksen ja hallituksen toiminnan tärkeänä tukena ovat sekä pysyvät että määräaikaiset työryhmät ja jaokset. Pysyvinä jaoksina ovat ovat maankäyttö- ja rakentamisjaos sekä Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF.
Vuosittain pidettävien lukuisten yleisötapahtumien järjestäminen kuormittaa Seuran hallitusta varsin paljon. Vuoden 2014 aikana tavoitteena on muodostaa jäsenistöstä koostuvia työryhmiä avuksi järjestelyihin.

8. KEHITYSTYÖ
Painopistealueena on perustetun AAF:n toiminnan niveltäminen Aurinkolahti-Seuraan. Uusien toimintojen takia tutkitaan myös sähköisten viestintäkanavien edelleen kehittämistä.
Aurinkolahden brändi on saanut pääkaupungin mediassa myönteistä huomiota. Edelleen pyritään kirkastamaan alueemme kuvaa korkeatasoisena merenranta-alueena.