keskiviikko 24. elokuuta 2016

TULOS AURINKOLAHTI-SEURAN MUISTUTUKSESTA 2016: Kanavan itärannan rakennusmassa pieneni oleellisesti


HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOS 2050
Aurinkolahti-Seuran muistutus 28.1.2016

UUTELAN KANAVAN ITÄRANTAA EI SAA OSOITTAA ASUMISTONTEIKSI

Uudessa yleiskaavassa esitetään koko Uutelan kanavan itärannalle ”Asuntovaltaista aluetta”. Kaavaehdotuksessa alueesta ”vähintään 60% tulee olla korttelimaata”. Rakentamistehokkuus olisi ”pääasiassa yli 1,0”.
Käytännössä tämä tarkoittaa tiivistä kerrostalorakentamista.
Uutelan kanavan itärantaa ei saa osoittaa rakennusmaaksi.

Perustelut
Aurinkolahden palkittu asemakaava tuhoutuisi
Aurinkolahden asemakaavasta järjestettiin aikanaan kansainvälinen arkkitehtikilpailu. Sen voitti Gullichsen-Kairamo-Vormala Arkkitehdit Ky:n ehdotus ”Maihinnousu”. Uutelan kanavasta haluttiin tehdä Helsingin uusi nähtävyys. Tässä on myös onnistuttu. Alueella vierailee vuosittain lukuisa joukko ulkomaisia arkkitehteja tutustumassa tähän ainutlaatuisen hyvin asumisen ja luonnon yhdistävään rakennustaiteelliseen miljööseen.

Kaavaehdotuksen erittäin massiivinen, tiivis kerrostalovaltainen rakentaminen tuhoaisi kaupunkikuvallisesti upean ja ehyen Aurinkolahden itäosan palkitun asemakaavan.

Palkittu Kauniinilmanpuisto tuhoutuisi
Uutelan kanava ja sen itärannalla oleva Kauniinilmanpuisto on saanut vuonna 2010 ”Ympäristörakentamisen palkinnon”. Puistossa on myös ympäristötaidetta. Helsingin kaupungin vuonna 2003 järjestämän kutsukilpailun voitti taiteilija Anne Koskinen.
Uutelan kanavan ja Kauniinilmanpuiston rakentamisen keskeinen lähtökohta oli toimia tiiviin ja ekologisen kaupunkirakenteen ja luonnonvaraisen Uutelan metsän välisenä siirtymäalueena. Tämä kaupunkipuistomainen rakenne on erittäin onnistunut. Mikäli kanavan itäranta rakennettaisiin täyteen massiivisia kerrostaloja poistuisi tämä hyvin toimiva siirtymäalue. Uusi siirtymäalue syntyisi kerrostalojen takapihoista työntyen epämääräisesti syvälle Uutelan metsään.

Helsingin kaupunki on investoinnut miljoonia euroja tämän puiston rakentamiseen ja kiitettävästi ylläpitänyt sitä alueen asukkaiden iloksi. Mikäli kaava toteutuisi, kohtaisi palkittua puistoa ja sen geologisesti arvokkaita silokalliota täydellinen tuhoutuminen.

Uutelan luonto- ja kulttuuriarvot sekä biodiversiteetti on uhattuna
Kanavan itärannalla ja sen välittömässä läheisyydessä on useita historiallisia kulttuurikohteita ja tärkeitä luontoarvoja, jotka tuhoutuisivat:
- Pohjoisosassa keskiaikaisen Noringsböle Gammelbyn kylätontin ja niityn muodostama arvokas muinaismaisema
- Kanavan keskivaiheilla on harvinainen isoon kalliosyvänteeseen muodostunut Uutelan neva.
- Kanavan eteläosassa Muinaisjäännösrekisteriin merkitty 1700-luvun tiiliruukki- ja kalkkiuunipaikka.

Uutelan metsä on Helsingin ainoa yhtenäinen, luonnontilainen virkistysalue. Kaavan mukaisella rakentamisella siitä katoaisi iso osa ja erityisesti pohjoisosaltaan kaventuisi merkittävästi. Tämä uhkaa myös tuolla alueella havaittuja lepakkoyhdyskuntia ja ylipäätään Uutelan arvokasta biodiversitettiä.


Helsingin Aurinkolahti-Seura ry